20 noiembrie 2018 – termenul limită până la care se poate solicita instanțelor de judecată soluționarea dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 10/2001

Data de 20 noiembrie 2018 reprezintă termenul limită până la care persoanele ale căror dosare au fost transmise Secretariatului  Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor  anterior datei de 20 mai 2013, pot solicita instanței soluționarea acestora conform prevederilor Legii nr. 165/2013.

Pentru înțelegerea modalității de calcul a termenelor mai sus învederate, este important de menționat data la care a intrat în vigoare Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist in Romania.

Astfel, Legea nr. 165/2013 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.278/17.05.2013 si,  raportat la dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată, a intrat în vigoare în termen de 3 zile calendaristice de la publicarea sa în Monitorul Oficial,  respectiv  la data de 20.05.2013.

În consecință, această dată reprezintă punctul de plecare pentru calculul termenului ce se implineste la data de 20 noiembrie 2018, după cum urmează:

Potrivit alin.1 al art. 34 din Legea nr. 165/2013: “Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția dosarelor de fond funciar care vor fi soluționate în termen de 36 de luni.”

În măsura în care dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 nu au fost soluționate în termenul de 60 de luni prevazut anterior, respectiv  20 mai 2018, persoanele îndreptatite pot solicita instantei soluționarea acestora.

Edificatoare în acest sens sunt dispozitiile  alin. 2 al art. 35 din același act normativ, potrivit cărora, “ În cazul în care entitatea investită de lege nu emite decizia în termenele prevazute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătoreşti prevăzute la alin. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor.”

Așadar, în cazul acestei categorii de dosare, acțiunile pot fi promovate într-un termen de maxim 6 luni calculat de la data expirării celui de 60 de luni (20 mai 2018), termen care se împlinește la data de 20 noiembrie 2018.

Pentru promovarea unei astfel de acțiuni este esențială stabilirea momentului la care dosarul a fost transmis Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv înregistrat la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Pentru obținerea acestor date, persoanele interesate pot consulta pagina de internet a A.N.R.P, ori solicita instituției datele în discuție printr-o cerere întemeiată pe dispozitiile art. 34 alin.3 din Legea nr. 165/2013.

În măsura în care persoana îndreptățită va promova o cerere întemeiată pe dispozițiile art. 34 alin.1 din Legea nr. 165/2013, este important de știut că:

  1. Instanța competentă este Tribunalului București, Secția Civilă, potrivit dispozițiilor art. 35 alin.1, si respectiv alin. 2 din Legea nr. 165/2013;
  2. Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor are calitate procesuală pasivă raportat la dispozițiile art. art. 34 lit. g) coroborat cu art. 17 din  Legea nr. 163/2003.
  3. În cadrul unui astfel de litigiu, instanța se va pronunța asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, dupa caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile Legii nr. 165/2013, conform prevederilor art. 35 alin.3.

Concluzionând, nerespectarea termenului de 20 noiembrie 2018 atrage decăderea persoanei interesate din dreptul de a mai  solicita instanței solutionarea dosarului pe această cale și de a finaliza procedura de acordare a măsurilor reparatorii cuvenite.