Aspecte privind angajarea cetățenilor străini – ABC-ul recrutării

 

Deși rata de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 – 65 de ani a fost de 72,2 %, fiind cea mai mare medie anuală înregistrată vreodată la nivelul unional, tot mai mulți angajatori se confruntă cu o insuficiență a forței de muncă.

Acesta este motivul pentru care atât multinaționalele, cât și companiile locale își îndreaptă atenția către angajarea străinilor – fenomen cunoscut și sub numele de “import de salariați”.

Analiza noastră are ca scop prezentarea într-o manieră sintetică a ABC-ului când vine vorba de procedura ce trebuie urmată când se dorește angajarea unor cetățeni străini.

În temeiul prevederilor legale, prin “străin” se înțelege persoană care nu are cetățenia română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori cetățenia Confederației Elvețiene.

Potrivit dispozițiilor generale în domeniul dreptului muncii, cetățenii străini și apatrizii pot fi încadrați prin contract individual de munca în baza avizului de angajare sau a permisului de ședere în scop de muncă.

(i) Avizul de angajare (muncă)

Principial, angajarea unui cetățean străin în cadrul unei societăți din Romania se realizează pe baza unui document eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul angajatorului de a încadra în muncă un străin pentru o anumită funcție, denumit ”aviz de angajare”.

Obligația obținerii avizului este în seama angajatorului, acesta eliberându-se de către reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări într-un termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului. Cu toate acestea, în ipoteza în care reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări apreciază că sunt necesare verificări suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Cu titlu de excepție de la regula mai sus menționată este situația străinilor, titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii, care pot fi încadrați în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare, ci exclusiv în temeiul contractului individual de muncă cu timp parțial, cu condiția ca durata muncii să fie de maximum 4 ore pe zi.

În funcție de încadrarea în muncă a cetățeanului străin, respectiv: lucrător permanent, lucrător stagiar, lucrător sezonier, lucrător transfrontalier, lucrător înalt calificat, lucrător detașat, lucrător ICT (persoană transferată în cadrul aceleiași companii) sau au pair, documentele ce trebuie să fie depuse în vederea obținerii avizului diferă.

Cu toate acestea, în vederea eliberării avizului de angajare, este necesar să se respecte următoarele condiții:

 1. Locurile de muncă vacante nu au fost ocupate de cetățeni români, de cetățeni ai statelor membre UE sau SEE sau de rezidenți permanenți pe teritoriul României;

În acest sens, atragem atenția cu privire la faptul că unul dintre documentele care trebuie să se regăsească în dosarul aferent avizului de muncă este adeverința privind forța de muncă disponibilă pentru postul pe care se dorește încadrarea cetățeanului străin. Această adeverință este eliberată de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (“AJOFM”) în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, pe baza ofertei de locuri de muncă depuse de angajatorul interesat. Adeverința emisă de către AJOFM este valabilă pentru o perioadă de maximum 60 de zile de la obținere.

 1. Cetățenii străini îndeplinesc condițiile speciale de pregătire profesională și au experiență în domeniul pentru care societatea este interesată să angajeze;
 2. Cetățenii străini sunt apți din punct de vedere medical pentru a desfășura activitatea pentru care există poziția vacantă;
 3. Cetățenii străini nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pentru care există poziția vacantă;
 4. Cetățenii străini se încadrează în contingentul anual aprobat prin Hotărâre de Guvern;

De la an la an, numărul de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă din România crește, dacă în anul 2018 acest contingent era de 7.000 de lucrători străini, suplimentând cu 1.500 de locuri contingentul pe tipuri de lucrători nou-admiși față de cel stabilit pentru anul 2017, pentru anul 2019 s-a stabilit un contingent de 20.000 de lucrători nou-admiși.

Considerăm că majorarea contingentului pentru anul 2019 are ca scop și evitarea situației intervenite în luna iulie a anului trecut, când a fost epuizat contingentul de avize pentru lucrătorii străini detașați, eliberate în conformitate cu HG nr.946/2017, demarându-se de către instituțiile publice demersurile necesare pentru suplimentarea contingentului de avize de angajare și avize de detașare ce pot fi eliberate străinilor.

 1. Angajatorul are achitate la zi toate obligațiile către bugetul de stat;
 2. Angajatorul desfășoară efectiv activitatea pentru care este solicitat avizul de angajare;
 3. Angajatorul nu a fost sancționat pentru nedeclararea muncii sau pentru angajări ilegale in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii pentru lucrătorii permanenți/ sezonieri/ stagiari/ transfrontalieri/ înalt calificați/ au pair/ detașați sau ICT.

Suplimentar față de cele indicate la lit. (a)-(h) de mai sus, în funcție de tipul activității efectuate de cetățeanul străin vor trebui îndeplinite și alte condiții speciale.

Din perspectiva taxelor ce trebuie plătite pentru eliberarea avizelor de angajare, odată cu modificările legislative din 2018, acestea au fost reduse la jumătate față de valoarea percepută până la acea dată, respectiv de la 200 euro la 100 euro, în cazul avizului de angajare al lucrătorilor permanenți, detașați, transfrontalieri ori stagiari și de la 50 de euro la 25 de euro, în cazul în care angajatorul încadrează în muncă un străin titular al dreptului de ședere temporară pentru studii după absolvirea studiilor sau un străin titular al dreptului de ședere temporară pentru reîntregire familiei, precum și în cazul schimbării angajatorului sau a funcției, la același angajator.

Un alt aspect important de care angajatorii trebuie sa țină cont în momentul în care decid să angajeze cetățeni străini este reprezentat de perioada limitată pentru care aceștia din urmă pot să se afle pe teritoriul României până la obținerea avizului.

De cele mai multe ori, în momentul în care suntem contactați de către clienți în asistarea acestora pe parcursul procedurii, cetățenii străini ce urmează a fi angajați se află deja pe teritoriul României. În această situație, independent de tipul vizei de ședere de care aceștia beneficiază, respectiv de scurtă sau de lungă durată, valabilitatea acesteia expiră până la finalizarea procedurii, de cele mai multe ori, lucrătorul străin fiind amendat de către Inspectoratul General pentru Imigrări pentru nerespectarea dispozițiilor legale în cauză.

Acesta este motivul pentru care recomandarea noastră este ca cetățeanul străin să sosească în România în momentul în care avizul de angajare este eliberat, mai cu seamă cu cât prezența acestuia în țară pentru eliberarea avizului nu este necesară.

(ii) Viză de lungă ședere în scop de angajare

Trebuie luat în considerare că angajarea străinilor necesită atât o atenție ridicată din partea angajatorului cu privire la documentația depusă, cât și perspicacitatea acestuia din perspectiva respectării termenelor, în caz contrar lucrătorul străin putând ajunge să se afle în situația în care perioada pentru care este valabilă viza obținută să fii expirat, după cum este indicat și mai sus.

Astfel, de îndată obținut avizul de angajare, angajatorul îl va comunica angajatului care, la rândul său, are obligația de a obține viza de lungă ședere în scop de angajare.

Pentru obținerea vizei de lungă ședere trebuie depuse următoarele documente:

 1. copia avizului de angajare, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că lucrătorul se află în una dintre categoriile de cetățeni străini care pot fi încadrați în muncă fără aviz de angajare;
 2. dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 3. certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință;
 4. asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei de lungă ședere.

Menționăm că taxa aferentă acestei proceduri este in cuantum de 120 euro, cererea pentru acordarea vizei de lungă ședere fiind soluționată de către reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări în termen de cel mult 30 de zile.

(iii) Permis unic/ Cartea Albastră a UE

Documentele indicate mai sus atestă dreptul lucrătorului străin de ședere în România, acestea putând fi obținute de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care lucrătorul străin își desfășoară activitatea.

Pentru obținerea permisului unic sau a Cărții albastre a UE trebuie depuse personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viza de lungă ședere indicată la pct. (2) de mai sus. Valabilitatea acestuia este de un an, perioadă care se va calcula de către reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări de la data depunerii cererii și nu de la data eliberării.

Având în vedere acest aspect, precum și faptul că lucrătorul străin are obligația de a reînnoi permisul de ședere cu minimum 30 de zile înainte de expirarea celui anterior, formalitățile în vederea prelungirii dreptului de ședere în România ar trebui să înceapă a se demara după aproximativ 10 luni de la eliberarea permisului inițial/ anterior.

Din perspectiva taxelor ce trebuie achitate, valoarea acestora este aceeași precum în cazul vizei de lungă ședere, respectiv 120 de euro, la care de adaugă o taxă în cuantum de 259 RON reprezentând contravaloarea permisului de ședere.

***

Având în vedere cele prezentate mai sus, putem concluziona că procedura de recrutare a cetățenilor străini este una complexă și îndelungată. Cu toate acestea, lucrătorii străini pot avea abilități și know-how ce compensează dificultatea procesului de recrutare, aducând plus-valoare angajatorului.