AVOCAT ADA PASCU EXPLICA INSTABILITATEA LEGISLATIEI CONSTRUCTIILOR

 Sfarsitul anului 2016 a adus,  printre altele si importante modificari legislative in domeniul constructiilor, un domeniu legislativ care a ridicat mereu probleme in ceea ce priveste interpretarea si aplicarea sa practica.

Prin Ordonanta de urgenta nr. 100/2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 1052 din 27 decembrie 2016, fostul Guvern a modificat atat Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cat si Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.

Amintim aici ca, in invocarea urgentei si interesului general public ce justifica emiterea unei astfel de ordonante, fostul Guvern a facut referire, printre altele, la:

 • necesitatea asigurarii conditiilor legislative si institutionale pentru asigurarea dezvoltarii durabile, coerente si integrate a teritoriului national;
 • constatarea unei degradari a calitatii si a imaginii mediului construit urban;
 • constatarea unei tendinte de extindere necontrolata a intravilanelor unitatilor administrativ – teritoriale fara corelarea judicioasa cu strategiile locale de dezvoltare si fara o determinare a suprafetelor din extravilan necesare ori o planificare a investitiilor publice destinate bunei functionari a noilor zone, avand consecinte negative asupra calitatii mediului si a calitatii vietii;
 • constatarea existentei unor proceduri birocratice impovaratoare si insuficienta utilizare a intrumentelor de e – guvernare in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor, instrumente ce ar duce la cresterea calitatii serviciilor, accelerarea termenelor de emitere a actelor administrative necesare si la reducerea riscului de coruptie;
 • necesitatea adoptarii unor precizari legislative adecvate in vederea corelarii si clarificarii unora dintre prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificari si completari ulterioare.

Aspectele amintite mai sus sunt, cu siguranta de interes public, necesar a fi reglementate prin prevederi legislative noi, sau modificate potrivit noilor realitati din acest domeniu.

 • Modificarile aduse prin OUG nr. 100/2016

 Cum am aratat si mai sus, OUG nr. 100/2016 a adus modificari atat Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cat si Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.

 • Scurta prezentare a modificarilor aduse Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

 La o scurta prezentare a modificarilor aduse de OUG nr. 100/2016 putem observa ca, printre altele, s-a incercat o responsabilizare a functionarilor/reprezentantilor autoritatilor publice cu competente in adoptarea documentatiei de amenajare a teritoriului, sau de urbanism, prin largirea cadrului faptelor ce constituie contraventii, prevazute la art. 63 alin. 2 din Legea nr. 350/2001.

Printre aceste fapte amintim:

 • refuzul institutiilor sau al operatorilor de servicii comunitare de utilitati publice care detin imobile, instalatii si/sau echipamente de interes public ori care presteaza un serviciu public de a furniza informatii care, prin natura lor, sunt publice, precum si refuzul operatorilor de servicii comunitare de utilitati publice de a pune cu titlu gratuit, la dispozitia autoritatilor publice, documentele cartografice privind traseele retelelor de utilitati publice, pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, conform prevederilor art. 5 alin. 2 din Lege si realizate cu respectarea normelor de aplicare a Directivei INSPIRE elaborate de Comisia Europeana;
 • neconvocarea si neasigurarea dezbaterii lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism;
 • initierea si aprobarea documentatiilor de urbanism care au ca scop intrarea in legalitate a unor constructii care nu au autorizatie de construire sau nu respecta prevederile autorizatiei de construire (o astfel de initiere este interzisa de art. 561 din Lege);
 • neindeplinirea atributiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
 • nerespectarea termenelor privitoare la promovarea documentatiilor spre aprobare;
 • nerespectarea prevederilor privitoare la informarea si consultarea populatiei in procesul decizional referitor la activitatile in materie.

Ordonanta modifica si art. 64 din Lege, prin introducerea a doua alineate care acorda Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. ca, in urma activitatii proprii de control, sa poata solicita instantei de contencios administrativ anularea hotararilor privind aprobarea documentatiilor de urbanism, adoptata cu incalcarea prevederilor legale.

Mai mult, o noutate o constituia si posibilitatea ca, odata cu introducerea actiunii, sa se poata solicita intantei judecatoresti si suspendarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire subsecvente documentatiei de urbanism, precum si a actelor administrative deja emise in baza documentatiei aprobate.

Ordonanta a adus si modificari in ceea ce priveste stabilirea coeficientului de utilizare a terenului (CUT) prin noi planuri urbanistice zonale (modificarea art. 32 din Lege), precum si referitor la posibilitatea intocmirii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in vederea obtinerii autorizatiei de construire, dupa aprobarea planului urbanistic de detaliu, fara a solicita un nou certificat de urbanism.

De asemenea, ordonanta prevedea si ca planurile urbanistice zonale elaborate pentru zone din intravilan, zona reglementata trebuia sa fie delimitata de cel putin 3 drumuri publice sau de limite impuse de elemente ale cadrului natural stabilit in timp, in timp ce pentru planuri urbanistice zonale privind extinderea intravilanului, zona reglementata urma sa fie de minim 5.000 mp.

 • Scurta prezentare a modificarilor aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 Printre numeroasele modificari aduse de OUG nr. 100/2016 amintim de majorarea termenului de prescriptie a dreptului de a aplica amenzile prevazute de Legea nr. 50/1991, de la 3 ani la 5 ani, calculat de la data savarsirii faptei, precum si de regularizarea taxei pentru autorizatia de construire si a cotei ce trebuie achitate catre I.S.C., ordonanta aducand ca element de noutate necesitatea prezentarii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor a dovezii de achitare a acestor taxe.

O prevedere noua o constituia si infiintarea Registrului National al Constructiilor, banca de date ce s-ar fi actualizat lunar, cuprinzand toate lucrarile publice si constructiile autorizate, edificate din fonduri publice sau private.

De asemenea, in vederea simplificarii procedurilor administrative, a reducerii costurilor, ordonanta prevedea ca toti emitentii de avize sa aiba obligatia de a primi documentatiile de avizare in format electronic, cu semnatura electronica a specialistilor.

La fel, autoritatile administratiei publice locale aveau obligatia de a asigura masurile necesare in vederea primirii documentatiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, pentru prelungirea acestora si pentru prelungirea autorizatiilor de construire/desfiintare, precum si pentru emiterea avizelor/acordurilor si certificatelor in format electronic, online, conditionata de semnarea prin semnatura electronica.

 • Respingerea Ordonantei de Urgenta nr. 100/2016 prin Legea nr. 86/2017, promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 431/2017

 Desi incontestabil, ordonanta a adus anumite imbunatatiri legislatiei in constructii, incercand si o armonizare a practicii in domeniu, la mai putin de cinci luni de la emitere, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 86 din 28 aprilie 2017 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Legea nr. 86/2017 a fost promulgata de Presedintele Romaniei prin Decretul nr. 431/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 02 mai 2017.

Astfel, legislatia constructiilor s-a reintors la forma anterioara Ordonantei de Urgenta nr. 86/2016.

 • Necesitatea modificarii legislatiei constructiilor

 Desi combatuta pentru unele aspecte, OUG nr. 100/2016 a adus o modificare pozitiva si necesara legislatiei constructiilor.

Chiar inainte de respingerea ordonantei, Ordinul Arhitectilor din Romania – OAR trimitea Presedintelui Romaniei adresa nr. 769/19.04.2017, prin care solicita acestuia sa nu promulge Legea nr. 86/2017[1].

Prin adresa, OAR arata ca s-a aflat printre organizatiile si asociatiile profesionale care au contribuit la elaborarea ordonantei si ca aceasta incuraja debirocratizarea, cresterea coeziunii teritoriale, diminuarea coruptiei si responsabilizarea administratiei publice.

Mai mult, in adresa se mai arata si faptul ca, potrivit secretarului de stat din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratie Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) si vicepresedintelui Comisiei pentru administratia publica si amenajarea teritoriului din Camera Deputatilor, a fost constituit un grup de lucru sub coordonarea MDRAPFE cu scopul elaborarii unei noi legi privind autorizarea lucrarilor de constructii.

Astfel, desi OUG nr. 100/2016 a fost respinsa, multe dintre noutatile si modificarile aduse de aceasta s-ar putea regasi si in viitoarea legislatie a constructiilor.

Cu toate acestea, un important aspect de care legiuitorul ar trebui sa tina seama, ar fi ca pentru asigurarea unei dezvoltari durabile, coerente si integrate a teritoriului national, scop avut in vedere chiar in preambulul ordonantei nr. 100/2016, este nevoie si de o legislatie care sa asigure un cadru stabil si previzil si, de asemenea, sa confere siguranta raporturilor juridice.

Pentru a indeplini acest scop, ar trebui limitate pe cat posibil modificarile legislative, frecventa acestora riscand subminarea  scopului avut in vedere chiar de legiuitor.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Adresa nr. 769/19.04.2017, https://oar.archi/legislatie/proiect/oug-100-2016-legea-nr-86-2017-de-respingere-a-ordonantei-a-fost-promulgata