ȘOMAJUL TEHNIC ÎN VREMURILE SARS-CoV-2

Av. Alexandru Tache

În contextul economic și social actual, cauzat de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, mulți angajatori au fost puși în situația de a-și întrerupe ori reduce activitatea, fie ca o consecință directă a deciziilor luate de autorități, fie ca o consecință indirectă a pandemiei și/sau a deciziilor luate de autorități.

În aceste circumstanțe și având în vedere legislația muncii în vigoare, numeroși angajatori au decis suspendarea contractelor individuale de muncă ale tuturor salariaților ori a unei părți a acestora în temeiul dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, potrivit cărora contractul individual de muncă poate fi suspendat, din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Această ipoteză de suspendare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, este cunoscută la scară largă sub denumirea de „șomaj tehnic”.

Din punct de vedere formal, pentru a dispune suspendarea contractelor individuale de muncă, angajatorul trebuie să emită o decizie scrisă. De asemenea, angajatorul are obligația să înregistreze în registrul general de evidență a salariaților („REVISAL”) perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractelor individuale de muncă. Această obligație trebuie îndeplinită cel târziu în ziua anterioară celei de la care începe suspendarea contractului individual de muncă.

În ceea ce privește șomajul tehnic, legiuitorul a stabilit ca salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, să nu fie lipsiți de orice fel de venit în această perioadă, astfel că în cuprinsul art. 53 alin. (1) din Codul muncii a prevăzut că acești salariați – cei aflați în șomaj tehnic – beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii (al angajatorului), ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Prin urmare, legiuitorul a stabilit în cuprinsul Codului muncii doar cuantumul minim al indemnizației (respectiv cel puțin 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat), lăsând posibilitatea părților ca, prin negocieri colective ori individuale, să stabilească un cuantum mai mare al indemnizației (ex: 85% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat).

Cu toate acestea, având circumstanțele sociale și economice actuale, Guvernul a adoptat o serie de măsuri  care vin în sprijinul angajatorilor și al salariaților aflați în șomaj tehnic, puterea executivă asumându-și responsabilitatea de a suporta din bugetul asigurărilor de șomaj, în anumite condiții prevăzute de lege, indemnizațiile de care beneficiază salariații aflați în șomaj tehnic din cauza efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.

În acest sens, Guvernul a adoptat O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2[1], modificată și completată prin O.U.G. nr. 32/2020 privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2[2].

Astfel, fără a ne propune să detaliem exhaustiv dispozițiile speciale adoptate de legiuitor cu privire la indemnizația pentru șomaj tehnic, vom prezenta în continuare aspectele esențiale cuprinse în actele normative menționate supra. cu privire la beneficiarii indemnizației și cuantumul acesteia, bugetul din care indemnizația este suportată, precum și procedura pe care trebuie să o urmeze angajatorii.

  1. CUANTUMUL INDEMNIZAȚIEI DE CARE BENEFICIAZĂ SALARIAȚII AFLAȚI ÎN ȘOMAJ TEHNIC ȘI BUGETUL DIN CARE ACEASTA SE SUPORTĂ.

Pe durata stării de urgență, pentru perioada șomajului tehnic dispus ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu poate fi mai mare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.[3]

Cu alte cuvinte, indemnizația nu poate fi mai mare de 4.071,75 LEI brut (75% din 5.429 LEI brut).

Trebuie menționat că din formularea inițială a dispozițiilor art. XI din OUG nr. 30/2020 se înțelegea că statul urma să suporte din bugetul asigurărilor pentru șomaj o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (dar nu mai mult de 4.071,75 LEI), și, dacă era cazul, angajatorul avea obligația să suporte diferența.

Cu titlu de exemplu, în ipoteza unui salariat al cărui salariu de bază este în cuantum de 9.500 LEI, statul suporta suma maximă de 4.071,75 LEI, iar angajatorul suporta o diferență în cuantum de 3.953,25 LEI (diferența până la cuantumul de 75% din salariul de bază).

Însă, prin OUG nr. 32/2020 au fost modificate și completate dispozițiile OUG nr. 30/2020, adăugându-se următoarele prevederi:

În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația  prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Codul muncii.” – art. XI alin. (11) din OUG 30/2020.

Prin urmare, având în vedere forma actuală a OUG nr. 30/2020, apreciem că angajatorul nu mai are obligația să plătească diferența dintre suma reprezentând 75% din salariul de bază și cuantumul maxim al indemnizației suportat de stat. În prezent, se prevede doar posibilitatea angajatorului să suporte această diferență, dacă bugetul destinat cheltuielilor de personal îi permite.

  • SALARIAȚII CARE BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAȚIA ACORDATĂ ÎN CONDIȚIILE STABILITE DE OUG NR. 30/2020.

De indemnizația suportată de stat conform dispozițiilor OUG nr. 30/2020 beneficiază doar acei salariați care se află în șomaj tehnic pe durata stării de urgență, iar șomajul tehnic a fost dispus ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 (iar nu din alte motive, de exemplu, din motive tehnologice).

Sub acest aspect, nu este relevant dacă salariații aflați în șomaj tehnic au contracte individuale de muncă cu normă întreagă ori cu normă parțială, sau dacă desfășurau munca la domiciliu ori în regim de telemuncă.

Însă, potrivit completărilor aduse prin O.U.G. nr. 32/2020, un salariat care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, dintre care cel puțin un contract cu normă întreagă (8 ore pe zi/ 40 de ore pe săptămână) este activ pe perioada stării de urgență, nu va beneficia de indemnizația reglementată de dispozițiile O.U.G. nr. 30/2020.

În schimb, în măsura în care un salariat are mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta va beneficia de indemnizația stabilită conform O.U.G. nr. 30/2020 aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Un aspect important care trebuie menționat este că prin O.U.G. nr. 32/2020 au fost abrogate dispozițiile inițiale din cuprinsul O.U.G. nr. 30/2020, potrivit cărora beneficiau de indemnizație doar salariații angajatorilor care:

  1. au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autorități, pe perioada stării de urgență, și obțineau certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei;

sau

  • au redus activitatea ca urmare a epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajațiilor lor.  În acest caz, angajatorii trebuiau să depună o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației cu cel puțin 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

De asemenea, tot prin O.U.G. nr. 32/2020 au fost abrogate și prevederile potrivit cărora angajatorii beneficiau de sumele necesare plății indemnizațiilor pentru cel mult 75% din salariații care aveau contracte de muncă active la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.  30/2020.

Astfel, în forma actuală a O.U.G. nr. 30/2020, aceste condiții impuse inițial nu mai sunt valabile.

  • PROCEDURA PE CARE TREBUIE SĂ O URMEZE ANGAJATORII PENTRU A OBȚINE DE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR DE ȘOMAJ SUMELE DE BANI NECESARE PENTRU PLATA INDEMNIZAȚIILOR

Pentru a obține sumele de bani necesare plății indemnizațiilor salariaților aflați în șomaj tehnic, angajatorii vor depune, prin poștă electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în circumscripția cărora au sediul social, următoarele:

  • O cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
  • O declarație pe proprie răspundere;
  • Lista salariaților care urmează să beneficieze de indemnizație, asumată de reprezentantul legal.

Modelul tuturor acestor documente a fost aprobat prin Ordinul Ministrului muncii nr. 741/2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 269 din 31.03.2020.

Toate documentele menționate anterior se depun în luna curentă pentru plata indemnizațiilor din luna anterioară. Prin urmare, începând cu 01 aprilie 2020, angajatorii pot trimite la agențiile pentru ocuparea forței de muncă documentele pentru indemnizațiile aferente lunii martie.

Potrivit legii – respectiv art. XIII alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020 – plata din bugetul asigurărilor de șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata se va face în „conturile deschise de angajatori la băncile comerciale”.

La rândul său, angajatorul trebuie să plătească salariaților indemnizația în termen de cel mult 3 zile de la data la care primește sumele necesare de la bugetul asigurărilor de șomaj.

În final, menționez că legislația cu privire la șomajul tehnic poate să mai sufere și alte modificări sau completări în această perioadă în care este instituită starea de urgență pe teritoriul României, dat fiind contextul excepțional ce impune luarea de măsuri pentru a  limita prejudiciile suferite de angajatorii și salariații afectați de aceasta epidemie.


[1] Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 231 din 21.03.2020.

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 260 din 30.02.2020.

[3] Potrivit art. 15 din Legea nr. 6/2020 privind bugetul asiguărilor sociale de stat pe anul 2020, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 LEI.